Les Phycitinae de France (Famille des Pyralidae)

Liste des 189 espèces et des 2 sous-espèces :

Tribu Phycitini

Acrobasis

Alophia

Amphithrix

Ancylosis

Apomyelois

Asalebria

Asarta

Asartodes

Assara

Bradyrrhoa

Cadra

Catastia

Ceutholopha

Cremnophila

Delplanqueia

Denticera

Dioryctria

Eccopisa

Elegia

Ephestia

Epischnia

Episcythrastis

Etiella

Eucarphia

Eurhodope

Euzophera

Euzopherodes

Faveria

Glyptoteles

Gymnancyla

Homoeosoma

Hypochalcia

Khorassania

Laodamia

Lymphia

Megasis

Merulempista

Metallostichodes

Myelois

Myrlaea

Nephopterix

Nyctegretis

Oncocera

Ortholepis

Pempelia

Pempeliella

Phycita

Phycitodes

Pima

Plodia

Psorosa

Pterothrixidia

Pyla

Salebriopsis

Sciota

Seeboldia

Selagia

Trachonitis

Vitula

Zophodia

Tribu Anerastiini

Anerastia

Ematheudes

Hypsotropa

Saluria

Valdovecaria

Coenochroa

Comotia

Isauria

Moitrelia

Neurotomia

Oxybia

Pseudacrobasis

Pseudosyria

Rhodophaea

Tsaraphycis

Tribu Cryptoblabini

Cryptoblabes