Les Yponomeutinae de France (Famille des Yponomeutidae)

Liste des 45 espèces :

Tribu Yponomeutini

Cedestis

Euhyponomeuta

Euhyponomeutoides

Kessleria

Ocnerostoma

Paradoxus

Parahyponomeuta

Paraswammerdamia

Pseudoswammerdamia

Swammerdamia

Yponomeuta

Zelleria

Tribu Niphonymphini

Niphonympha