Les Gelechiinae de France (Famille des Gelechiidae)

Liste des 239 espèces et des 4 sous-espèces :

Tribu Litini

Agonochaetia

Altenia

Carpatolechia

Coleotechnites

Exoteleia

Istrianis

Neotelphusa

Parachronistis

Parastenolechia

Pseudotelphusa

Recurvaria

Schistophila

Stenolechia

Stenolechiodes

Teleiodes

Teleiopsis

Telphusa

Xenolechia

Tribu Gelechiini

Aroga

Athrips

Chionodes

Filatima

Gelechia

Holcophora

Mirificarma

Neofriseria

Prolita

Psoricoptera

Sophronia

Xystophora

Tribu Gnorimoschemini

Caryocolum

Cosmardia

Ephysteris

Gnorimoschema

Klimeschiopsis

Microlechia

Phthorimaea

Pogochaetia

Sattleria

Scrobipalpa

Scrobipalpopsis

Scrobipalpula

Tila

Tuta