Les Pyraustinae de France (Famille des Crambidae)

Liste des 54 espèces et des 4 sous-espèces :

Tribu Pyraustini

Achyra

Anania

Ecpyrrhorrhoe

Loxostege

Nascia

Ostrinia

Paratalanta

Psammotis

Pyrausta

Sclerocona

Sinibotys

Sitochroa

Palepicorsia

Paracorsia

Uresiphita