Les Ennominae de France (Famille des Geometridae)

Liste des 199 espèces et des 30 sous-espèces :

Tribu Abraxini

Abraxas

Ligdia

Tribu Boarmiini

Adactylotis

Aethalura

Afriberina

Agriopis

Alcis

Apocheima

Arichanna

Ascotis

Athroolopha

Biston

Bupalus

Calamodes

Chemerina

Cleora

Cleorodes

Crocota

Cryopega

Deileptenia

Ecleora

Ectropis

Ekboarmia

Ematurga

Erannis

Eurranthis

Fagivorina

Hypomecis

Lycia

Menophra

Nychiodes

Paraboarmia

Paradarisa

Parectropis

Peribatodes

Phigalia

Phigaliohybernia

Sardocyrnia

Selidosema

Synopsia

Tephronia

Tribu Campaeini

Adalbertia

Campaea

Gerinia

Hylaea

Pungeleria

Tribu Theriini

Aleucis

Theria

Tribu Gnophini

Angerona

Aspitates

Chariaspilates

Charissa

Dyscia

Elophos

Glacies

Gnophos

Hypoxystis

Odontognophos

Perconia

Psodos

Sciadia

Siona

Tribu Apeirini

Apeira

Tribu Caberini

Cabera

Tribu Epionini

Cepphis

Epione

Opisthograptis

Pseudopanthera

Tribu Macariini

Chiasmia

Digrammia

Heliomata

Isturgia

Itame

Macaria

Narraga

Neognopharmia

Rhoptria

Tribu Colotoini

Colotois

Tribu Prosopolophini

Compsoptera

Tribu Ennomini

Crocallis

Ennomos

Odontopera

Ourapteryx

Selenia

Tribu Cassymini

Lomaspilis

Stegania

Tribu Baptini

Lomographa

Tribu Onychorini

Onychora

Tribu Lithinini

Pachycnemia

Perigune

Petrophora

Tribu Hypochrosini

Plagodis