Les Arctiinae de France (Famille des Erebidae)

Liste des 72 espèces et des 14 sous-espèces :

Tribu Lithosiini

-> Sous-Tribu Nudariina

Apaidia

Miltochrista

Nudaria

Paidia

Thumatha

-> Sous-Tribu Lithosiina

Atolmis

Collita

Cybosia

Eilema

Indalia

Katha

Lithosia

Manulea

Nyea

Pelosia

Pseudokatha

Setema

Wittia

-> Sous-Tribu Endrosina

Setina

Tribu Arctiini

-> Sous-Tribu Arctiina

Apantesis

Arctia

Chelis

Diacrisia

-> Sous-Tribu Callimorphina

Callimorpha

Coscinia

Cymbalophora

Euplagia

Lerautia

Spiris

Tyria

Utetheisa

-> Sous-Tribu Spilosomatina

Diaphora

Epatolmis

Hyphantria

Ocnogyna

Phragmatobia

Spilarctia

Spilosoma

Watsonarctia

Tribu Syntomini

Dysauxes

Syntomis