Bibliographie

Résultats pour (2)

Auteur(s) Année Titre Volume
Elsner (G.), Huemer (P.), Tokár (Z.)1999Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung - Verbreintung - Flugstandort - Lebensweise der Raupen.
Tokár (Z.), Lvovsky (A. L.), Huemer (P.)2005Die Oecophoridae s.l. (Lepidoptera) Mitteleuropas